تیزر و عکاسی تبلیغاتی معدن زرمهر

تیزر تبلیغاتی و عکاسی صنعتی از معادن و خط فرآوری کانی، مجموعه معدنی زرمهر