تیزر و عکاسی تبلیغاتی گروه مهندسی سایه - مشهد

تیزر تبلیغاتی و عکاسی معماری، جهت معرفی یکی از ساختمان های گروه مهندسی معماری سایه