تیزر تبلیغاتی پرتو نور توس - مشهد

تیزر تبلیغاتی زیر با هدف گرامی داشت روز کار و کارگر برای مجموعه پرتو نور توس تهیه گردید.