تیزر تبلیغاتی ورزشی - امین رجب زاده

معرفی توانایی های فردی در قالب یک تیزر تبلیغاتی شاخص. این کار برای معرفی برند ورزشی – شخصی آقای امین رجب زاده تهیه گردید.