هتل جواهر شرق

تیزر تلویزیونی – هتل جواهر شرق مشهد اهمیت تبلیغات تلویزیونی به عنوان یک رسانه قوی، بر کسی پوشیده نیست. این تیزر تبلیغاتی برای معرفی هتل جواهر شرق، واقع در مشهد، جهت پخش از تلویزیون تهیه و تولید گردید.   https://sumerstudio.com/wp-content/uploads/2022/04/تیزر-تلویزیون-هتل-جواهر-شرق.mp4

هتل جواهر شرق Read More »