استودیو خلاق سومر

تیزر تلویزیونی - صنایع پاژگام

اهمیت تبلیغات تلویزیونی به عنوان یک از بولدترین رسانه های حال حاضر، بر کسی پوشیده نیست. این تیزر تبلیغاتی به سفارش شرکت پاژگام جهت پخش از تلویزیون تهیه و تولید گردید.