پروژه تیزر تبلیغاتی  پیتزا پمینا – کاله

طراحی داستان و سناریوی انحصاری