پروژه تیزر تلویزیونی، صنایع پاژگام

تیزر تهیه شده به صورت تلفیق فیلم و انیمیشن