پروژه تیزر تلویزیونی، هتل جواهر شرق

تیزر تبلیغاتی جهت پخش تلویزیونی