پروژه تیزر نمایشگاه شرکت الماس کارتن

نمایشگاه بین المللی تهران

در این پروژه بنا به درخواست شرکت کارفرما، یک دعوتنامه ویدیویی نیز برای مدعوین آن شرکت محترم تهیه شد.


دعوتنامه


زبان فارسی