پروژه تیزر نمایشگاهی، خانه سنگ تهران

نمایشگاه  بین المللی تهران